Budowanie wzajemnego zaufania

Zobowiązanie do różnorodności, sprawiedliwego traktowania i inkluzywności

Wierzymy, że różnice między nami czynią nas silniejszymi.

Flex z zaangażowaniem dąży do tego, by:

 • tworzyć i utrzymywać zróżnicowane, sprawiedliwe i integracyjne miejsce pracy, w którym każdy jest ceniony za swój wyjątkowy wkład i punkt widzenia;
 • promować różnorodność, sprawiedliwe traktowanie i inkluzywność w relacjach biznesowych, by każdy mógł korzystać z jak najszerszych możliwości;
 • wspierać różnorodność, sprawiedliwe traktowanie i inkluzywność w społecznościach, w których prowadzimy działalność.

Każda osoba w firmie Flex odpowiada za wcielanie tych wartości w życie.

Celebruj różnice. Wymagaj uczciwości i sprawiedliwości. Wzmacniaj podmiotowość dzięki poczuciu przynależności.

Równe szanse

Wszyscy mamy prawo do równych szans i sprawiedliwego traktowania. Zakazujemy dyskryminacji na podstawie cech chronionych prawem, w tym cech takich jak:

 • Płeć
 • Wiek
 • Niepełnosprawność
 • Pochodzenie etniczne, kraj pochodzenia, rasa lub kolor
 • Wyznanie religijne
 • Tożsamość płciowa lub orientacja seksualna
 • Status rodzinny, w tym ciąża
 • Status wojskowy lub status weterana

 

Decyzje dotyczące jakiegokolwiek aspektu zatrudnienia muszą opierać się na kwalifikacjach do danej pracy.

Czytaj dalej

Zero tolerancji dla przemocy w miejscu pracy

Następna sekcja