Membina Kepercayaan Antara Satu Sama Lain

Komited Terhadap Kepelbagaian, Kesaksamaan dan Keterangkuman

Kita percaya bahawa perbezaan kita menjadikan kita lebih kuat.

Flex komited untuk:

 • Membina dan mengekalkan tempat kerja yang pelbagai, saksama dan terangkum yang semua orang dihargai atas sumbangan dan perspektif mereka yang unik
 • Menggalakkan kepelbagaian, kesaksamaan dan keterangkuman dalam urus niaga perniagaan kita untuk mengembangkan peluang untuk semua orang
 • Menyokong kepelbagaian, kesaksamaan dan keterangkuman dalam komuniti di tempat kita beroperasi

Di Flex, kita semua bertanggungjawab untuk mengamalkan nilai-nilai ini.

Raikan perbezaan.
Keadilan dan kesaksamaan diperlukan.
Pemerkasaan melalui kepunyaan.

Peluang sama rata

Kita semua berhak mendapatkan peluang sama rata dan layanan yang adil. Kita melarang diskriminasi berdasarkan apa-apa ciri yang dilindungi oleh undang-undang, termasuklah:

 • Jantina
 • Usia
 • Kelainan upaya
 • Keetnikan, negara asal, bangsa atau warna kulit
 • Agama
 • Identiti jantina atau orientasi seksual
 • Status keluarga, termasuklah kehamilan
 • Status tentera atau veteran

 

Keputusan yang berkaitan dengan mana-mana aspek pengambilan kerja adalah berdasarkan kelayakan untuk pekerjaan tersebut.

Teruskan Pembacaan

Sifar Tolak Ansur Terhadap Keganasan di Tempat Kerja

Bahagian Seterusnya