Budowanie wzajemnego zaufania

Zero tolerancji dla przemocy w miejscu pracy

Flex nie toleruje przemocy w miejscu pracy i dotyczy to każdego obszaru, w którym prowadzimy działalność. Zakazujemy wszelkich zachowań, które grożą wyrządzeniem szkody lub mogą wyrządzić szkodę fizyczną innej osobie.

Jeżeli jesteś świadkiem lub doświadczyłeś(-aś) aktu przemocy w miejscu pracy, natychmiast skontaktuj się z lokalnymi władzami (policją), a następnie lokalną ochroną. Jeżeli jesteś świadkiem lub doświadczyłeś(-aś) groźby przemocy, natychmiast skontaktuj się z lokalnym zespołem ochrony. Miejsce pracy obejmuje zakład firmy Flex, organizowane przez firmę miejsce noclegowe, transport (autobusy) i/lub wydarzenia firmowe.

Zakazane zachowanie

Przez przemoc w miejscu pracy należy rozumieć napaść fizyczną, groźby użycia przemocy oraz zastraszanie. Zakazane zachowania to między innymi:

  • Posiadanie broni w miejscu pracy, w tym na parkingach (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnych)
  • Napaści słowne
  • Groźby i zastraszanie
  • Agresja fizyczna
  • Stalking
  • Dręczenie

Groźby przemocy

Groźby przemocy mogą mieć charakter werbalny, niewerbalny lub fizyczny. Groźba przemocy to werbalne i/lub niewerbalne zastraszanie, które ofiara uważa za groźbę przemocy.

Czytaj dalej

Ochrona informacji prywatnych i poufnych

Następna sekcja