Budowanie zaufania na całym świecie

Zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji

Jako globalne przedsiębiorstwo, które zawsze postępuje we właściwy sposób, nigdy nie dążymy do osiągnięcia nieuczciwej przewagi za pomocą niestosownych płatności.

Flex zakazuje łapówek, nielegalnych prowizji i wszelkich niestosownych płatności. Każdy z nas musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących zakazu przekupstwa i korupcji w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność. Obejmuje to m.in. amerykańską ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) oraz brytyjską ustawę antykorupcyjną z 2010 r. (Bribery Act 2010).

Aby zapobiegać łapówkom i innym formom korupcji:

  • Nigdy nie oferujemy, nie obiecujemy i nie wręczamy korzyści majątkowych innym osobom, by wpłynąć na ich decyzję biznesową.
  • Nigdy nie zlecamy osobie trzeciej (np. konsultantowi, agentowi lub partnerowi biznesowemu) dokonania płatności, której nie dokonalibyśmy sami.
  • Nigdy nie przyjmujemy korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na decyzję biznesową.
  • Zachowujemy szczególną ostrożność w transakcjach z rządami i urzędnikami państwowymi.
  • Przed udzieleniem odpowiedzi na zapytania od podmiotów rządowych kontaktujemy się z Działem Prawnym.

Czym są łapówki, nielegalne prowizje i drobne gratyfikacje?

„Łapówka” to cokolwiek, co ma wartość. Może to być gotówka, prezenty, rozrywka czy uprzejmość biznesowa. Łapówkę wręcza się z zamiarem wywarcia nieodpowiedniego wpływu na działania lub decyzje biznesowe innej osoby.

„Nielegalna prowizja” polega na przekazaniu pieniędzy lub korzyści majątkowej w nagrodę za zapewnienie możliwości biznesowej lub nieodpowiedniej przewagi biznesowej.

„Gratyfikacje” to zazwyczaj niewielkie kwoty. Są one przekazywane urzędnikom państwowym w celu zabezpieczenia lub przyspieszenia rutynowej czynności urzędowej, która nie ma charakteru uznaniowego. Flex zakazuje wręczania gratyfikacji.

Co jeśli pracownik zostanie zmuszony do dokonania lub przyjęcia płatności?

Płatności pod przymusem nie naruszają niniejszej polityki. Pracownik powinien zgłosić wszelkie żądania dotyczące płatności pod przymusem, zanim jej dokona. Jeżeli nie jest to możliwe, należy złożyć zgłoszenie najszybciej, jak to będzie możliwe, korzystając z dowolnego z naszych narzędzi do składania zgłoszeń.

 

Urzędnicy państwowi

W naszych transakcjach często uczestniczą rządy z całego świata. Podczas współpracy z rządami i urzędnikami państwowymi musimy zachować szczególną ostrożność. Korupcja z udziałem urzędników państwowych może poważnie zaszkodzić reputacji firmy Flex i doprowadzić do nałożenia surowych kar. Wszelkie umowy z podmiotem rządowym lub urzędnikiem państwowym muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone przez Dział Prawny. To samo dotyczy wszelkich prezentów lub rozrywek, jakie firma Flex planuje zapewnić urzędnikom państwowym. Wstępne zatwierdzenie uzyskuje się za pośrednictwem Narzędzia do zatwierdzania prezentów i udogodnień.

Czytaj dalej

Prezenty i rozrywka

Następna sekcja