Budování vzájemné důvěry

Závazek k diverzitě, rovnosti a inkluzi

Věříme, že naše odlišnosti nás posilují.

Společnost Flex se zavazuje k následujícímu:

 • budování a udržování rozmanitého, spravedlivého a inkluzivního pracoviště, kde je oceňován jedinečný přínos a pohled na věc všech zaměstnanců;
 • podpora diverzity, rovnosti a inkluze v našich obchodních vztazích s cílem rozšířit příležitosti pro všechny;
 • podpora diverzity, rovnosti a inkluze v komunitách, kde působíme.

Ve společnosti Flex je každý zodpovědný za naplňování těchto hodnot.

Oslavování rozdílů. Vyžadování férovosti a spravedlnosti. Posílení prostřednictvím sounáležitosti.

Rovné příležitosti

Všichni máme právo na rovné příležitosti a spravedlivé zacházení. Zakazujeme diskriminaci na základě jakýchkoli zákonem chráněných charakteristik, včetně:

 • pohlaví
 • věku
 • zdravotního postižení
 • etnického původu, národnosti, rasy nebo barvy pleti
 • náboženství
 • pohlavní identity nebo sexuální orientace
 • rodinného stavu, včetně těhotenství
 • vojenského statutu nebo statutu veterána

 

Rozhodnutí týkající se jakéhokoli aspektu zaměstnání musí být založena na kvalifikaci pro danou práci.

Čtěte dále

Nulová tolerance násilí na pracovišti

Další část