Pengenalan

Mengamalkan dan Bekerja mengikut Tata Kita

Kejayaan Flex yang berpanjangan bergantung pada komitmen kita semua untuk mengamalkan dan bekerja mengikut Tatakelakuan Perniagaan dan Etika ini.

Mengamalkan dan bekerja mengikut Tata bermakna:

  • Kita mematuhi undang-undang yang berkenaan dan sentiasa mengingati dasar serta nilai kita.

  • Kita semua dijangka bekerja dalam budaya pematuhan.

  • Kita memupuk persekitaran yang pertanyaan soalan digalakkan dan kita mencabar orang lain untuk mengamalkan serta bekerja mengikut Tata.

  • Kita bersuara apabila kita mempunyai kebimbangan dan bertanya soalan apabila perlu.

  • Kita tidak melakukan tindakan balas atau bertolak ansur dengan tindakan balas daripada orang lain.

  • Kita bekerjasama sepenuhnya dengan siasatan dan pertanyaan. Semasa siasatan, kita jujur dan tidak menyembunyikan atau memusnahkan maklumat.

Sebagai pemimpin, pengurus memainkan peranan khas. Pengurus merupakan barisan pelaporan yang pertama. Apa-apa kebimbangan tentang pelanggaran Tata kita atau undang-undang juga merupakan kebimbangan pengurus. Untuk memainkan peranan mereka dengan cara terbaik, pengurus mestilah:

  • Bersikap terbuka agar pekerja berasa selesa melaporkan kebimbangan
  • Memajukan kebimbangan dengan betul dan tepat pada masanya
  • Memimpin melalui teladan dengan mematuhi Tata kita

Menerusi Dasar Pintu Terbuka kita, pekerja akan sering menyuarakan kebimbangan mereka kepada pengurus atau pengurus mungkin melihat salah laku secara langsung. Di bawah terdapat panduan rujukan pantas bagi perkara yang harus dilaporkan dengan serta-merta kepada Pasukan Etika dan Pematuhan, sama ada melalui alat pelaporan atau kepada compliance.counts@flex.com. Panduan ini bertujuan sebagai alat rujukan dan bukan senarai yang terangkum sepenuhnya, maka jika anda mempunyai apa-apa keraguan tentang sama ada anda perlu memajukan isu kepada Pasukan Etika dan Pematuhan atau tidak, anda harus memilih untuk menyuarakan isu tersebut.

Sudah menjadi tanggungjawab semua orang untuk mengamalkan dan bekerja mengikut Tata. Tata kita terpakai kepada semua orang yang bekerja untuk Flex dan anak syarikat Flex atau pihak yang menjalankan perniagaan bagi pihak Flex, sama ada sebagai pekerja, pekerja agensi, pegawai, ahli lembaga atau ahli gabungan perniagaan Flex. Ahli gabungan perniagaan Flex termasuklah kakitangan sementara, vendor, pembekal, kontraktor, perunding, wakil dan ejen Flex.

Teruskan Pembacaan

Membuat Keputusan Beretika

Bahagian Seterusnya