Budování vzájemné důvěry

Respektování majetku společnosti Flex

Majetek společnosti Flex je klíčovou součástí toho, jak vytváříme úžasné produkty, které zlepšují životy lidí.

Abychom mohli odpovědně inovovat, musíme tento majetek chránit. Majetek společnosti Flex se dělí na tři hlavní typy.

Patří sem patenty, ochranné známky, autorská práva, obchodní tajemství, know-how a jakýkoli jiný nehmotný osobní majetek. Musíme také respektovat práva duševního vlastnictví třetích stran, včetně zákazníků a obchodních partnerů. Duševní vlastnictví třetích stran můžeme používat pouze se souhlasem. Můžeme také používat pouze řádně schválený a licencovaný software. Nikdy nesmíme používat duševní vlastnictví třetích stran bez povolení a licencí získaných prostřednictvím IT oddělení společnosti Flex.

  • Mezi náš hmotný majetek patří zařízení, počítače a telefony. Očekává se, že přijmeme veškerá opatření na ochranu tohoto majetku před krádeží, zničením a zneužitím. Notebooky a další zařízení musíme vždy uchovávat v bezpečí a musíme neprodleně hlásit jejich ztrátu nebo krádež.
  • K tomuto majetku patří také majetek zákazníků, jako jsou prototypy, které jsou fyzickým projevem inovace nebo koncepce zákazníka, model používaný k testování koncepce zákazníka nebo proces ověřování klíčových funkčních aspektů zamýšleného návrhu.

Naše technologie zahrnují náš software a komunikační systémy. Musíme dodržovat všechny postupy, abychom naše systémy zabezpečili proti narušení bezpečnosti dat nebo jiným incidentům v oblasti kybernetické bezpečnosti. Sdílení uživatelských ID a hesel je přísně zakázáno a musíme být opatrní při připojování k neznámým sítím Wi-Fi, stahování softwaru nebo otevírání odkazů.

Vhodné používání majetku

K plnění našeho poslání používáme majetek společnosti Flex. Nepoužíváme jej ke stahování, ukládání nebo odesílání explicitního, urážlivého nebo diskriminačního materiálu. Společnost Flex může v rozsahu povoleném zákonem přistupovat k jakékoli komunikaci, datům nebo zařízení, prohledávat je a kontrolovat, a to s naším souhlasem nebo bez něj.

 

Řešení případů narušení bezpečnosti dat

Pokud máme podezření na neoprávněný přístup k firemním systémům nebo jejich narušení, postupujeme v souladu se zásadami narušení bezpečnosti dat a incident neprodleně nahlásíme na adresu dataprotection@flex.com.

Zeptejte se sami sebe

Nedávno nás na pracovišti navštívil externí konzultant IT, aby nám pomohl aktualizovat naše počítačové systémy. Sdělil mi, že nám pomáhá tím, že nám v rámci svých služeb poskytuje „extra bonus“. Nejprve jsem to ocenil(a), ale pak jsem si uvědomil(a), že do počítače přidává nelicencovaný software. Je to běžná praxe?

Ne. Bez ohledu na jeho motivaci jednal konzultant IT v rozporu se zásadami společnosti Flex a zákonem. Nikdy nepoužíváme nelicencovaný software. Okamžitě tuto záležitost nahlaste svému nadřízenému. Nelicencovaný software by měl být odstraněn ze všech firemních zařízení a zaměstnavatel IT konzultanta by měl být o porušení informován. Kromě toho se stažený software, který je inzerován jako bezplatný nebo zkušební, považuje za „bezplatný“ pouze pro studenty nebo malé podniky, nikoli pro velké společnosti, jako je společnost Flex. Software by měl být instalován pouze se souhlasem IT oddělení společnosti Flex.

Čtěte dále

Předcházení střetu zájmů

Další část