Úvod

Dodržujeme náš kodex a pracujeme podle něj

Trvalý úspěch společnosti Flex závisí na tom, zda se všichni zavážeme dodržovat tento Kodex firemního chování a etiky a pracovat podle něj.

Dodržovat kodex a pracovat podle něj znamená následující:

  • Dodržujeme platné zákony a vždy máme na paměti naše zásady a hodnoty.

  • Všichni očekáváme, že budeme pracovat v prostředí, kde dodržují předpisy.

  • Podporujeme prostředí, kde je kladení otázek vítáno, a vyzýváme ostatní, aby dodržovali kodex a pracovali podle něj.

  • Ozveme se, když máme obavy, a v případě potřeby se ptáme.

  • Nečiníme odvetná opatření ani je netolerujeme ze strany ostatních.

  • Plně spolupracujeme při vyšetřování a šetřeních. Během vyšetřování jsme pravdomluvní a nezatajujeme ani neničíme důkazy.

Jako vedoucí pracovníci mají manažeři zvláštní úlohu. Vedoucí pracovníci tvoří první linii pro podávání hlášení. Veškeré obavy týkající se porušení našeho kodexu nebo zákona jsou také záležitostí vedoucích pracovníků. Aby mohli vedoucí pracovníci co nejlépe plnit svou roli, musí:

  • dodržovat politiku otevřených dveří, aby zaměstnanci při oznamování obav nebyli znepokojení;
  • řádně a včas eskalovat obavy;
  • jít příkladem v dodržování našeho kodexu.

Díky naší politice otevřených dveří zaměstnanci mohou přicházet se svými problémy za vedoucími pracovníky a zároveň vedoucí pracovníci mají možnost chybné chování přímo odhalit. Níže je uveden stručný průvodce druhy záležitostí, které by měly být okamžitě nahlášeny týmu pro etiku a dodržování předpisů, a to buď prostřednictvím nástroje pro hlášení, nebo na adresu compliance.counts@flex.com. Jedná se o referenční přehled, nikoli o vyčerpávající seznam, takže pokud máte pochybnosti o tom, zda problém eskalovat týmu pro etiku a dodržování předpisů, měli byste problém raději nahlásit.

Úkolem každého z nás dodržovat kodex a pracovat podle něj. Náš kodex se vztahuje na všechny, kteří pracují pro společnost Flex a její dceřiné společnosti nebo kteří vykonávají činnost jménem společnosti Flex, ať už jako zaměstnanci, pracovníci agentur, vedoucí pracovníci, členové představenstva nebo obchodní partneři. Mezi obchodní partnery společnosti Flex patří dočasní zaměstnanci, prodejci, dodavatelé, smluvní partneři, konzultanti, zástupci a agenti společnosti Flex.

Čtěte dále

Přijímání etických rozhodnutí

Další část